Lưu lượng kế đo nước chất lỏng

200,000

LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT